Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment9/6/2018
Hướng dẫn tổng kết 10 năm triển khai Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn...
Hội CTĐ Việt Nam4Hướng dẫn8
  
Attachment10/16/2018
Hướng dẫn đánh giá thi đua công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ cấp tỉnh
Hội CTĐ Việt Nam4Hướng dẫn8
  
Attachment3/30/2018
Kế hoach tổ chức Tháng Nhân đạo năm 2018
Hội CTĐ Việt Nam4Kế hoạch7
  
Attachment8/20/2018
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về "Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới"
Hội CTĐ Việt Nam4Kế hoạch7
  
Attachment10/21/2018
V/v phối hợp triển khai phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" năm 2019
Hội CTĐ Việt Nam4Công văn6
  
Attachment3/8/2018
Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Chỉnh phủ3Quyết định1
  
Attachment2/4/2016
Phê duyệt đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm, cứu nạn
Chỉnh phủ3Quyết định1
  
Attachment2/16/2016
Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2017 của Bộ chính trị "Về đẩy mạnh, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
Tỉnh ủy2Văn bản chỉ đạo điều hành3
  
Attachment7/9/2015
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
UBND Tỉnh1Văn bản chỉ đạo điều hành3
  
Attachment6/19/2015
Luật tổ chức Chính quyền địa phương
Văn bản QPPL2
  
Attachment6/25/2015
Luật bầu cử Quốc Hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân
Chỉnh phủ3Văn bản QPPL2